Reklamačné podmienky

Záruka na tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Kupujúci je povinný predávajúcemu reklamovať chyby tovaru bez zbytočného odkladu, podľa podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka. Reklamácie na zjavné závady (nekompletnosť výrobku, prasknutý plast, poškrabaný povrch akceptuje predávajúci do 7 dní od prevzatia tovaru. Ak je na tovar poskytovaná záruka, musí byť reklamácia uplatnená do konca záručnej doby, ktorá je uvedená na záručnom liste. Po uplynutí záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim . Záruku možno uplatniť iba v prípade vrátenia chybného tovaru s príslušenstvom spolu s kópiou dodacieho listu a vyplneným reklamačným protokolom. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru k predávajúcemu hradí kupujúci a náklady na prepravu späť ku kupujúcemu hradí predávajúci.

Reklamácie tonerových, atramentových kaziet a tlačových pások
1. Súčasťou reklamačného protokolu musí byť aj výtlačok s preukázanou chybou kazety. K výtlačku   pripíšte stručne nastavenie tlačiarne.
2. Kazety predávajúci zasiela tak, aby sa cestou nemohli ešte viac poškodiť, popr. vytiecť. Zabezpečte trysky pred zasychaním prelepením lepiacou páskou alebo zaslaním vo vzduchotesnom obale. V prípade, že kazeta obsahuje menej ako 90 percent obsahu, reklamácia nemôže byť uznaná. 

Záručné a pozáručné opravy sa vykonávajú v autorizovanom servise, prípadne v sídle spoločnosti FAX & COPY Prešov, spol. s r.o.